Παρέμβαση για τις νέες κανονιστικές πράξεις, που αφορούν τις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων, στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης της 16ης Μαρτίου 2015

Η  Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών, αναγνωρίζοντας τις πολλές θετικές ρυθμίσεις που εισάγονται στις νέες κανονιστικές πράξεις, που  αφορούν τις άδειες χρήσης  κοινόχρηστων χώρων, συμμετείχε ενεργά στην σχετική διαβούλευση, τόσο μέσα από κοινοτικές επιτροπές όσο και μέσα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το αποτέλεσμα είναι κατώτερο των προσδοκιών και των προτάσεων των κοινοτήτων.

Η πόλη βρίσκεται σε χαώδη κατάσταση, όσον αφορά τα θέματα βιώσιμης κινητικότητας και του σεβασμού του δημόσιου χώρου, και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για ελαστικούς χειρισμούς στα θέματα αυτά.

Συνεπώς θα πρέπει οι κανονιστικές διατάξεις να είναι αφ’ ενός περισσότερο σαφείς, ώστε να μην αφήνουν κανένα περιθώριο  παρανόησης, αφ’ ετέρου να διέπονται από μια σφαιρικότερη  και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος καταπάτησης του δημόσιου χώρου. Δηλαδή το επιχείρημα ότι κάποιες ρυθμίσεις δεν έχουν ενσωματωθεί, επειδή εμπεριέχονται ήδη σε παλαιότερες κανονιστικές, βρίσκεται εκτός της φιλοσοφίας που θα έπρεπε να έχει ο Δήμος για συνολική αντιμετώπιση του θέματος. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το  επιχείρημα ότι ο λόγος που εισάγονται οι κανονιστικές ως σαλαμοποιημένες, είναι ο φόβος της συνολικής έκπτωσης- απόρριψής τους από την αποκεντρωμένη διοίκηση, που μας βρίσκει αντίθετους.

 

Προτείνουμε οι διάφορες κανονιστικές, παλιές και νέες, να  κωδικοποιηθούν άμεσα, να συμπτυχθούν και να μορφοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο με ενότητες, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα, είτε σαν εργαλείο ελέγχου, είτε πληροφόρησης, χωρίς να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις των διατάξεων και το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου .

 

Ειδικότερα  προτείνουμε :

Α. Για την κανονιστική των γενικών ρυθμίσεων κοινόχρηστων χώρων (Θέμα 49)

1      Να γραφεί ότι παντού το ελάχιστο πλάτος για την ελεύθερη διέλευση πεζών θα είναι 2,00 μέτρα (άσχετα εάν υπάρχει αυτό σε άλλη κανονιστική), με μόνη εξαίρεση τις Β’ και Γ’ κοινότητες που να μπορεί κατά παρέκκλιση να ισχύσει το 1,50 μέτρο. Βλέπουμε π.χ. ότι καταστήματα πώλησης κηπευτικών και φρούτων δύνανται να εκθέτουν τα εμπορεύματά τους στην πρόσοψη τους και για πλάτος 1 μέτρου, χωρίς να αναφέρεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να παραμένει ελάχιστο πλάτος διέλευσης πεζών τα 2 μέτρα. Επίσης ενώ ορίζεται ότι η έκθεσή τους μπορεί να καταλαμβάνει πλάτος 1 μ. προσθέτοντας τα 2μ. του ελεύθερου διαδρόμου για τους πεζούς, προκύπτουν 3 μ. κάτω από τα οποία δεν πρέπει να παραχωρούνται άδειες, ενώ στην κανονιστική το όριο αυτό προσδιορίζεται στα 2,5μ. Ζητάμε να τροποποιηθεί και να απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, αν το πεζοδρόμιο έχει πλάτος έως 3μ. ασχέτως εάν αφορά εμπορεύματα ή τραπεζοκαθίσματα. Γιατί και η ανάπτυξη μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων απαιτεί  επίσης ελάχιστο πλάτος 1μ. Εν προκειμένω γιατί δεν αναφέρονται άλλου είδους εμπορεύματα πέραν των κηπευτικών και φρούτων;

2       Η αναφορά ότι ”Η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα Υ.Ε. του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου πρέπει να γίνεται από την ίδια πλευρά εκτός αν μεσολαβεί κενό διάστημα τουλάχιστον 5 μ. ή αν υπάρχει άλλο εμπόδιο π.χ. περίπτερο”  δεν μας βρίσκει σύμφωνους διότι θα δημιουργεί μια διέλευση - σλάλομ για τον πεζό ανά 5 μέτρα, και προτείνουμε σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, η κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου να γίνεται  από την ίδια πλευρά.    

3       Προτείνουμε να απαιτείται η συναίνεση  της οικοδομής , οι ένοικοι της οποίας είναι άμεσα οχλούμενοι, για την έκδοση άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν αυτής. Και τούτο διότι πλέον οι ένοικοι των οικοδομών, όπου υπάρχει ανεξέλεγκτη χρήση, είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, ιδιαίτερα  όταν υφίσταται το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου από όμορο κατάστημα .

4      Γιατί δεν συμπεριελήφθησαν  οι  πεζοδρόμοι και οι πλατείες, κατά το πρότυπο των προτάσεων της Α’ Δημ. Κοινότητας που υπεβλήθησαν κατά την διάρκεια της διαβούλευσης;

5      Επιπλέον προτείνουμε να συμπεριληφθούν οι προτάσεις της Α’ Δημοτικής Κοινότητας, που αφορούν τον τρόπο αδειοδότησης και ελέγχου κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, όπως π.χ.  να αναφέρονται σαφώς οι προδιαγραφές σύνταξης των  σχεδιαγραμμάτων που απαιτούνται για να δοθούν οι αντίστοιχες άδειες.

Εκ παραλλήλου, εκτός από την σωστά εισηγούμενη υποχρέωση ανάρτησης των σχεδιαγραμμάτων και αδειών χρήσης στις προθήκες των καταστημάτων, θα πρέπει να αναρτώνται και στο διαδίκτυο. Δηλαδή το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) του Δήμου, θα πρέπει να ενημερώνεται με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις άδειες λειτουργίας  των καταστημάτων, καθώς και τις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων, δηλαδή όλα τα εγκεκριμένα από τις υπηρεσίες έγγραφα και σχεδιαγράμματα, που θα κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους  και σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.

 

Β.  Για την κανονιστική των γενικών ρυθμίσεων τοποθέτησης εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους (Θέμα 50) ζητάμε να ενσωματωθούν σε αυτήν  οι προτεινόμενες από την Α’ Δημοτική Κοινότητα, προδιαγραφές.

Γ.  Για την κανονιστική των απαγορεύσεων και περιορισμών χορήγησης αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε συγκεκριμένες οδούς  (Θέμα 51)

Ενώ ο τίτλος της συγκεκριμένης κανονιστικής αναφέρεται σε περιορισμούς και απαγορεύσεις, παρατηρούμε ότι, οι προωθούμενες ρυθμίσεις ανοίγουν τον δρόμο για κατάληψη ακόμη μεγαλύτερου ποσοστού πεζοδρομίων.

1      Συγκεκριμένα ζητάμε  για τις οδούς Βενιζέλου, Ιωνος Δραγούμη και Βασιλέως Ηρακλείου, να συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση χορήγησης αδειών, σε όλο τους το μήκος, διότι υπάρχουν μεγάλες ροές πεζών.

2      Να εξαιρεθεί η Αγγελάκη από την αριστερή πλευρά της (στην άνοδο), λόγω του ότι υπάρχει κορεσμός κατάληψης στη δεξιά της πλευρά (ΔΕΘ).

3      Να αναφέρονται σαφώς οι ισχύουσες απαγορεύσεις από προηγούμενες κανονιστικές που αφορούν την Εγνατία και την Τσιμισκή.

Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις μας  θα ληφθούν υπ’ όψιν από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Διοίκηση και τις Υπηρεσίες του Δήμου και ταυτόχρονα δηλώνουμε την ενεργό συμμετοχή μας, στη συνέχεια των διαδικασιών και με νέες προτάσεις για την αποκατάσταση του σεβασμού στο δημόσιο χώρο.